PRIVACYBELEID

  • Home
  • | Privacybeleid

Algemene informatie


Deze website is eigendom van ReFra Concepts bvba.

Adres maatschappelijke zetel: Nijverheidslaan 1543 bus 13, 3660 oudsbergen, België

Telefoon: +32 (0) 497 19 12 77

Mail: info@refraconcepts.be


BTW: BE0817.046.836


Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden zoals bescheven op deze pagina.

Dit privacybeleid beschrijft de wijze waarop de website-eigenaar de gegevens die de gebruiker ervan overmaakt bij het bezoeken van de website gebruikt en beveiligt. Bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens respecteren wij de regelgeving zoals opgelegd door Belgische overheid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Bijkomend houden wij ook rekening met met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) sinds haar vaststelling op 25 mei 2018.


Indien u klachten heeft over het privacybeleid of indien u het gevoel heeft dat uw rechten geschonden worden kan u hiervoor steeds terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger


Welke persoonsgegevens worden gebruikt?


Allereest heeft een gebruiker van de website geen verplichting om persoonlijk informatie op te geven om gebruik te maken van de website www.refraconcepts.be. Een weigering van het aanlevering van deze gegevens zorgt echter dat wij gehinderd zijn om u sommige diensten aan te bieden of een samenwerking aan te gaan. Indien de gebruiker toch bereid is deze informatie te delen kunnen volgende persoonlijke identificatiegegevens opgevraagd worden: Voornaam, naam, telefoonnummer, E-mail, Curriculum Vitae, ...


De website-eigenaar zal een de gebruiker nooit gevoelige informatie opvragen (Geloofsovertuiging, etnische afkomst, strafblad, seksuele geaardheid, ...). De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie en de juistheid hiervan. Indien de gegevens die bij ons gekend zijn,  niet meer up-to-date zijn vanwege een gewijzigde situatie, gelieve ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Zoals vele andere websites verzameld de server automatisch enkele technische informatie op van de gebruiker. Deze informatie bestaat uit niet-identificeerbare gegevens zoals het IP-adres van de computer, het IP-adres van de internet service provider, datum en uur van uw bezoek aan de website, het gebruikte besturingsysteem, bestanden die u geupload of gedownload heeft van de website, ... Deze technische gegevens worden verwerkt met doel het gebruik van de website te bevorderen. Dergelijke technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie omtrent het opslaan van gegevens en cookies verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.


Waarom worden persoonsgegevens gebruikt?


Vanuit juridische overwegingen zijn wij genoodzaakt uw gegevens op te vragen om een overeenkomst op te stellen. Het in bezit hebben van deze gegevens stelt de website-eigenaar in staat contact op te nemen met de bezoeker, die interesse heeft getoont in het bedrijf, via een formulier beschikbaar op de website.


De website-eigenaar treft de nodige voorzieningen om uw privacy te garanderen door uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving volgens haar 'algemeen beleid inzake gegevensbescherming'.


De bewaartermijn van persoonlijke gegevens strekt zich zolang het nodig is om de doeleinden zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen de website-gebruiker en eigenaar te volmaken. Met uitzondering indien er een onderliggende wettelijke bewaartermijn is toegelaten of vereist.


Toegang voor derden


Bepaalde, door ons verzamelde persoongegevens zullen doorgegeven en verwerkt worden door externe dienstverleners. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Boekhouder, Leveranciers, onderaannemers, ... De verantwoordelijke contactpersonen binnen bovenvermeldde dienstverleners dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren. Het is hun enkel toegestaand deze gegevens te gebruiken voor doeleinden in het kader van hun opdracht.


In geval van faillissement of reorganisatie is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan een bijkomende derde partij. Vanuit een wettelijke verplichting zijn wij tevens genoodzaakt uw gegevens te delen ingevolge een gerechtelijk bevel. Indien dit gegeven zicht voordoet zullen wij de nodige voorzieningen treffen om u hiervan voldoende te informeren. 


De website-eigenaar zal uw gegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij de gebruiker hiervoor expliciet de toestemming voor heeft gegeven.


Veiligheid


Om uw privacy te garanderen, maakt de website-eigenaar gebruik van de nodige beveiliging op de servers, toepassingen en databanken om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruikt te voorkomen. De website-eigenaar gebruikt hiervoor diverse technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te optimaal te beschermen. 


Bij het gebruik van de website zal u verwijzingen vinden naar andere websites of internetbronnen die buiten de verantwoordelijke van de website-eigenaar liggen. Indien u ervoor kiest deze bronnen te raadplegen dient u ook het privacybeleid van de desbetreffende website of bron te raadplegen. 


De website-eigenaar heeft het recht het privacybeleid ten allen tijde te wijzingen, aan te vullen of te wijzingen om welke reden dan ook. Wij verzoeken u daarom de datum van revisie goed te controleren.


Rechten


Toegang en inzage: Als verstrekker van informatie heeft u het recht om uw opgeslagen gegevens in te kijken en na te gaan waarvoor deze zijn aangewend.


Wijziging: U heeft het recht om een verbetering van persoongegevens te verkrijgen of om onvolledige gegevens aan te vullen.


Wissen van gegevens: U heeft het recht om de website-eigenaar te verzoeken de persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan de beperken zoals omgeschreven onder de voorwaarden beschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming of Genaral Data Protection Regulation. Wij behouden het recht om enkele persoongegevens te behouden die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn. Dit zolang zij vanuit wettelijke verplichting of uitvoering van een overeenkomst van belang zijn.


Overdraagbaarheid: Het heeft het recht om de verstrekte persoonsgegevens op te vragen bij de website-eigenaar in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft bijkomende het recht om deze verkregen informatie verder over te dragen aan een verantwoordelijk voor gegevensverwerking.


Bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tergen de verwerking van uw persoongegevens wegens ernsitge en legitieme motieven. Wij behouden echter het recht om enkele persoongegevens te behouden die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn. Dit zolang zij vanuit wettelijke verplichting of uitvoering van een overeenkomst van belang zijn.


Intrekking van toestemming: Indien er een voorafgaande toestemming verbonden is aan de verwerking van persoongegevens, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Mits wij over een andere rechtsgrond beschikken zullen de persoongegevens echter nog verder gebruikt kunnen worden.


U kan de website-eigenaar kostenloos verzoeken om toegang te verkijgen tot uw persoonlijke gegevens of een wijziging of verwijdering hiervan aan te vragen. Wij vragen u hierbij echter om een wettelijk identificatiedocument zoals een kopie van uw identiteitskaart om uw recht op toegang te bepalen.