ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Home
  • | Algemene voorwaarden

Juridische informatie

 

De Besloten Vennootschap of BV “REFRA CONCEPTS”, met haar maatschappelijke zetel Nijverheidslaan 1543 Bus 13, 3660 Oudsbergen BTW nummer BE 0817.046.836 hierna genoemd: “REFRA CONCEPTS”.

 

Definities

 

Consument: : Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Hoofdaannemer: REFRA CONCEPTS.
Onderaannemers: Identificeerbaar tijdens de werken.
Meerwerken/extra-uren en/of bijwerken:

Deze omvatten alle prestaties die naast of boven de offerte worden of moeten uitgevoerd worden, ongeacht om welke reden ook: zoals werken veroorzaakt door miscommunicatie met de consument, alle mondelinge afspraken gemaakt tijdens de het verloop van werken. Alle werken die niet zichtbaar of niet opgenomen zijn op het moment van de voorbereiding en voorafgaande bezichtiging van de werken. Alle werken die zich opdringen maar niet bekend of niet te voorzien waren bij de start van de werken maar wel noodzakelijk geacht worden om hetzij het resultaat, vermeld op de offerte te kunnen behalen, hetzij de geplande werken beter en vlotter te laten verlopen, en/ of werken om erger of schade te voorkomen worden noodzakelijke bijwerken genoemd.
Deze noodzakelijke bijwerken worden afzonderlijk gefactureerd/regie, evenals de extra materialen die nodig voor de uitvoering van de meerwerken/bijwerken.
Korte termijn: Hiervan bestaat geen wettelijke definitie. De duur is afhankelijk en wordt bepaald aan de hand van de concrete omstandigheden van de zaak.
Vergunningen: Bouw, melding, kap, omgevingsvergunningen. Deze lijst is niet beperkend.
NBW: Nieuw Burgerlijk Wetboek.

 

Contractueel evenwicht en eerlijk speelveld

 

Bij het opmaken van deze algemene voorwaarden werd zoveel mogelijk rekening gehouden met het creëren van het evenwicht in de clausules tussen de contractpartijen rekening houdend met hun hoedanigheid.
Bij eventuele onverenigbaarheid tussen de clausules van beide partijen zullen partijen eerder uitwerking willen geven, zo geheel of gedeeltelijk aan deze clausule eerder dan te beslissen tot de nietigheid of de ongeldigheid ervan.

 

Toepassingsgebied consument

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of bestelbon van REFRA CONCEPTS en op elke tot stand gekomen overeenkomst dit zowel op afstand als op de maatschappelijke zetel van REFRA CONCEPTS en dit tussen REFRA CONCEPTS en de consument.

De algemene voorwaarden worden beschouwd als voor kennisname en als tegenstelbaar wanneer de algemene voorwaarden gevoegd zijn bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Precontractuele informatieverplichting consument

 

Overeenkomstig artikel VI.2, 7° WER zal REFRA CONCEPTS de consument voorafgaandelijk aan de contractsluiting actief informeren omtrent de algemene voorwaarden die hij tot het contractuele veld wil laten behoren die ongebruikelijk of buitensporig (zouden kunnen) zijn.

 

Werking Algemene voorwaarden

 

Opdat algemene voorwaarden van een partij deel zouden uitmaken van een contract is hun effectieve kennis door de andere partij vereist of tenminste de mogelijkheid om er effectief kennis van te nemen alsook een aanvaarding (artikel 5.23, lid één NBW).

 

Offertes, overeenkomsten en toelichtingen

 

De offerte van REFRA CONCEPTS wordt al dan niet opgesteld op grond van het commercieel bezoek en blijft 30 dagen geldig vanaf de verzending van de offerte.
Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Hierbij gaan wij ervan uit dat er zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen dan deze bij de aanvang aan ons meegedeeld. Adviezen en informatie met betrekking tot de materialen, montages, installaties etc. worden naar best vermogen gegeven en verplichten ons niet. Afbeeldingen, monsters, karakteristieken, maten en gewichten delen wij vrijblijvend mee en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Afwijkingen op de aanvaarde offerte die pas bij de voorbereiding van het werk, productie of uitvoering aan het licht komen zal REFRA CONCEPTS uitvoeren in regie.
Liften, containers en parkeerplaatsen zijn niet voorzien in onze offerte tenzij anders vermeld.

 

Ondeelbaarheid offerte

 

De offerte van REFRA CONCEPTS is ondeelbaar.
Indien de consument toch één of meerdere posten uitkiest dan behoudt REFRA CONCEPTS zich het recht om een verhoging toe te passen van 30% op de uitgekozen post.

 

Totstandkoming/ aangaan van de overeenkomst

 

Partijen zijn akkoord om af te wijken van het beginsel van het consensualisme en kwalificeren de overeenkomst als een subjectief plechtig contract.
Dit betekent dat voor de overeenkomst bepaalde vormvereisten nageleefd moeten worden bij gebrek waaraan de overeenkomst kan nietig verklaard worden.
De overeenkomsten worden dan ook afgesloten uitsluitend via navolgende vormvereisten:

De consument verzendt het akkoord met onze offerte per mail en dit wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening tussen de consument en REFRA CONCEPTS. Partijen erkennen dat dit dan dezelfde waarde

  heeft als een geschreven handtekening tot bewijs van het akkoord met de offerte en de bijgevoegde algemene voorwaarden;

Fysieke ondertekening van de overeenkomst en de ondertekening of minstens aanvaarding van de algemene voorwaarden (dit document).

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 

Omdat REFRA CONCEPTS ontwerpen voor uitvoering speciaal voor de consument maakt, en daarmee is aangepast aan de wensen van de consument en op maat van dat project heeft de consument geen herroepingsrecht.

 

Plannen Consument

 

De consument licht ons zoveel mogelijk in over de elementen die bestaan maar nog niet opgesomd of medegedeeld zijn en die schade kunnen veroorzaken door uitvoering van de aanneming.
Als zich op de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden ondergrondse infrastructuur bevindt moet de consument de ligging hiervan zo nauwkeurig mogelijk aan REFRA CONCEPTS meedelen, alvorens de werken kunnen starten.
Voor alle bovengrondse infrastructuur zal de consument de juiste ligging doorgeven aan REFRA CONCEPTS.
Wegens niet - of onjuiste mededeling van de ligging of plannen door de consument is REFRA CONCEPTS op die basis niet aansprakelijk voor de veroorzaakte beschadiging en gevolgschade.

 

Vergunningen en parkeerplaatsen

 

Alle noodzakelijk vergunningen bij bouw, nieuwbouw en/ of renovatie die in functie van de uit te voeren werken noodzakelijk zal de consument zelf moeten aanvragen.. Hier treft REFRA CONCEPTS geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen tenzij anders overeengekomen op de offerte. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de consument.
De consument dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het werfadres, hetzij via privé parking, parkeerverbodsborden of vergunning via de overheid aangevraagd door de consument. Alle mogelijke boetes of retributies zijn ten koste van de consument.

 

Vergunningen en parkeerplaatsen

 

Alle noodzakelijk vergunningen bij bouw, nieuwbouw en/ of renovatie die in functie van de uit te voeren werken noodzakelijk zal de consument zelf moeten aanvragen.. Hier treft REFRA CONCEPTS geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen tenzij anders overeengekomen op de offerte. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de consument.
De consument dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het werfadres, hetzij via privé parking, parkeerverbodsborden of vergunning via de overheid aangevraagd door de consument. Alle mogelijke boetes of retributies zijn ten koste van de consument.

 

Prijzen aanneming toelichting consument

 

De prijs van de REFRA CONCEPTS wordt vastgesteld hetzij als een aanneming tegen vaste prijs, aanneming tegen onbepaalde prijs, aanneming op bestek en aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs.
De prijzen gelden louter voor de in de offerte zelf voorziene hoeveelheden, aangerekende afmetingen, aangeduide voorzieningen, fases en termijnen.
Als blijkt dat na de definitieve opmeting de vermoedelijke hoeveelheden in meer of min moeten worden berekend dan worden deze verrekend en meegedeeld op de (tussentijdse)factuur.

 

Prijzen aanneming toelichting consument

 

Regie
In tegenstelling tot een offerte tegen een vaste prijs staat bij een offerte in regie de prijs geheel niet vast. Bij het afsluiten van de overeenkomst wordt geen aannemingssom bepaald. De consument kent pas achteraf, nadat de werken volledig zijn uitgevoerd, het te betalen bedrag.
REFRA CONCEPTS rekent in regie uiteraard niet eender welke prijs aan. Hij rekent geen overdreven tarieven aan. Er zal steeds gekeken worden naar het gebruikelijke tarief voor dat bepaalde werk. Bij werken in regie wordt er op eerste vraag een uitgebreide tussentijdse prestatie staat bezorgd.
De consument, zal aan REFRA CONCEPTS een richtprijs of een maximumprijs vragen.
REFRA CONCEPTS is dan verplicht om je te waarschuwen als hij merkt dat deze richt- of maximumprijs dreigt overschreden te worden. De tijdige waarschuwing moet de consument de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen de verderzetting van de werken mits bijbetaling, of de stopzetting.
De prijs in regie wordt in de offerte vermeld per man/uur eveneens als de verplaatsingskosten.

 

Prijsbepalingen en- stijgingen

 

Prijslijsten en offertes zijn gebaseerd op de prijsbepalende elementen bekend op het ogenblik van de prijsopmaak.
Elke verandering in deze prijsbepalende elementen die een wijziging in een prijs van de prijslijst van de aanneming of van een onderdeel van de offerte uitmaken, laat REFRA CONCEPTS toe de opgegeven prijzen aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.
Deze aanpassing slaat op de prijs van de materialen en grondstoffen. In voorkomend geval ook op de prijs van de loonkosten. Deze clausule is niet beperkend. Elke beslissing of maatregel door toedoen van de overheid, (zowel nationaal, supranationaal of internationaal) met als voorwerp de beperking of de reglementering van de koop, verkoop, invoer en daardoor direct of indirect prijsstijgingen tot gevolg heeft, zal REFRA CONCEPTS toelaten de overeenkomst aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.

 

Wijzigingen materiaalkeuze in de offerte

 

Wanneer de consument wenst af te wijken van de materialen die REFRA CONCEPTS in de offerte aanbiedt en in de plaats daarvan zelf een ander materiaal van een ander type voorstelt of eventueel van een andere fabrikant wenst, dan zal de consument deze wijziging die aan de oorspronkelijke offerte overeengekomen is (al dan niet met tegenofferte) schriftelijk bevestigen en dit al dan niet per mail en op eigen risico.
Het betreft vooral:
1. Wijzigingen aan het voorwerp van de overeenkomst: vb. bepaalde extrawerken, andere installatie, andere materiaalkeuze,enz.
2. Wijzigingen van de startdatum en/of de voorziene uitvoeringstermijn.

 

Meerwerken en bijwerken

 

Meerwerken: Deze worden voorafgaandelijk voor akkoord aan of door de consument medegedeeld.
Bijwerken: Deze worden voor de goede orde rechtsgeldig ter kennis gebracht van de consument ofwel mondeling ofwel per mail, w-app, sms of in een addendum aan de bestaande overeenkomst en in dit geval bevestigd aan de consument.

 

Veiligheidscoördinatie

 

Met specifieke veiligheidsvoorschriften, opgelegd door de veiligheidscoördinator, die niet gekend zijn bij de opmaak van de offerte en/of bij het indienen van de offerte kan uiteraard geen rekening worden gehouden. Deze worden zonodig toegevoegd aan de offerte en/of doorgerekend bij de facturatie.

 

Betalingsvoorwaarden

 

30% voorschot bij ondertekening nadien kan er tussentijds gefactureerd worden naargelang de stand van de werken
Uitvoering– en leveringscondities
Aangezien de leverings-en uitvoeringscondities afhankelijk zijn van: de grootte van het project, de toevoer van bepaalde grondstoffen en materialen, levertijd van onze fabrikant en/of leverancier, eventueel maatwerk en/ of vertragingen door externe onderaannemers of en wijzigingen in de offerte zijn deze termijnen noodzakelijkerwijze bij benadering maar zal de consument stipt op de hoogte gehouden worden van het verloop.
Uitvoering van gelijk welke montage en/of plaatsing wordt op voorhand per mail afgesproken.
De laattijdige start van de werken of uitvoering is geen aanleiding tot de verbreking van het contract of schadevergoeding.
De uitvoeringstermijn wordt steeds berekend in werkdagen en dit van maandag t.e.m. vrijdag.
Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de consument of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de consument werken, is de consument een vergoeding verschuldigd volgens de veroorzaakte kosten en het winstverlies.
REFRA CONCEPTS bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
Elke gebeurtenis die ons dwingt om de werken tijdelijk te onderbreken zoals: ongevallen, brand, stakingen, lock-out, alsook slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van ons werk in gevaar brengen, brengt een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking zonder dat deze lijst beperkend is.

 

Medewerking consument

 

In geval van door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die vreemd zijn aan de activiteiten van REFRA CONCEPTS zal de consument erop toezien dat deze activiteiten op zo’n manier verricht en tijdig vooraf worden meegedeeld, dat de uitvoering van ons werk daarvan geen vertraging ondervindt.
De consument staat in voor het onderhoud en het goed behartigen van de door REFRA CONCEPTS geïnstalleerde en verwerkte goederen of materialen als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’.
Voor schade door nalatigheid van de consument zijn kant is REFRA CONCEPTS niet aansprakelijk.
De consument mag zelf geen enkele activiteiten uitvoeren of laten uitvoeren door derden, aan de woning en de omgeving voor de voorlopige oplevering der werken zonder voorafgaand schriftelijk akkoord met REFRA CONCEPTS.

 

Globale uitvoeringsrechten


De bouwplaats of werf moet op zo’n manier opgeruimd en georganiseerd zijn, dat REFRA CONCEPTS te allen tijde voldoende plaats heeft om de werken efficiënt uit te voeren.
De ruimte waar REFRA CONCEPTS de werken dient uit te voeren moet altijd vlot toegankelijk, berijdbaar en bereikbaar zijn.
De ondergronden moeten klaar en geschikt zijn om onze werken erop aan te brengen.
REFRA CONCEPTS voert alle verpakkingsmateriaal en eventueel afval, die het gevolg kan zijn van de door ons uitgevoerde werken af en stort dit tenzij anders overeengekomen in de offerte
REFRA CONCEPTS leeft bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving na, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
Voor het bovenbrengen van onze materialen zal REFRA CONCEPTS gebruik maken van een kraan of van een ladderlift indien mogelijk. Er zal op voorhand bepaald worden via welke weg en tegen welke kostprijs de materialen worden af- en aangevoerd. De consument voorziet steeds een stockage ruimte voor de goederen en materialen die REFRA CONCEPTS nodig heeft bij de aanvang en tijdens de werken.


Levering keukens, maatkasten en dergelijk schrijnwerk


Het schrijnwerk wordt door REFRA CONCEPTS of door haar leverancier afgeleverd op het met de consument overeengekomen adres, in zijn geheel of om ter plaatse het schrijnwerk te plaatsen.
De consument moet hiervoor de nodige plaats voor stockering voorzien zodat deze niet beschadigd wordt.
Indien de consument het bestelde schrijnwerk weigert, om gelijk welke reden, is REFRA CONCEPTS de aanneming op maat te ontbinden met gepaste schadevergoeding.


Installatie van de keukens, maatkasten en gelijkaardig schrijnwerk


Wanneer REFRA CONCEPTS de keuken, maatkasten of gelijkaardig schrijnwerk monteert op de locatie, dan zal de consument ervoor zorg dragen dat:


De voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde (nuts)voorzieningen op de locatie aanwezig zijn.


Voor zover de consument in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden of het verstrekken van bepaalde informatie is de consument verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren ervan. De consument bezorgt voor de aanvang van de werf aan ons de technische tekeningen van zowel maatmeubilair als keukens en maatwerk gemaakt door derden zodat REFRA CONCEPTS aan de hand daarvan alles op juiste hoogte kan voorzien qua technieken.


Aansprakelijkheid schrijnwerk


REFRA CONCEPTS is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de consument een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.


Hinder bij uitvoering aanneming


Voor zoveel als nodig erkent de consument dat REFRA CONCEPTS hem erop gewezen heeft dat de werken die REFRA CONCEPTS moet uitvoeren ongemakken of hinder kunnen meebrengen voor de woning en (naargelang het geval) de uitbating van zijn eventuele handelsexploitatie. REFRA CONCEPTS is in geen geval aansprakelijk voor de hinder en ongemakken die de consument zou kunnen ondervinden tijdens de uitvoering van de werken, noch geeft dit aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.


BUILDWISE

 

Afwijkingen en toleranties op verschillende diktes en/of kleuren van allerlei (plaat)materialen die verwerkt of gebezigd worden zijn toegestaan. Zij worden niet beschouwd als afwijkingen van de regels van de kunst of als inbreuken op voorschriften van BUILDWISE of anderszins. Het gaat enkel of grotendeels over esthetiek, zonder garantie voor de persoonlijke voorkeur van de consument

 

Aansprakelijkheid


Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de consument niet worden aangegeven geven geen aanleiding- noch rechtstreeks of onrechtstreeks-tot aansprakelijkheid van REFRA CONCEPTS.
REFRA CONCEPTS is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de consument of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. Als de start of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de consument verantwoordelijk is, dan dient de consument de daaruit voor REFRA CONCEPTS voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.
REFRA CONCEPTS is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de consument een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.
In zover ons enige aansprakelijkheid wordt weerhouden blijft deze in ieder geval beperkt tot, naar onze keuze, de reparatie van het gebrek of de vervanging van het door ons geleverde en beperkt zich enkel tot de levering zonder dat wij gehouden zijn tussen te komen in de kosten van verwijdering, plaatsing of verwerking.
Enige aansprakelijkheid van REFRA CONCEPTS voor eventuele gevolgschade wordt uitgesloten.


Eigendomsvoorbehoud


Alle geleverde en niet verwerkte materialen blijven eigendom van REFRA CONCEPTS tot op het ogenblik van de volledige betaling. De consument staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen en ook voor het materiaal dat zich op de werf bevindt. De consument zal bij schade en/of vervreemding instaan voor de kosten die hieraan verbonden zijn.
Het is de consument niet toegestaan, zolang de verschuldigde prijs, inclusief accessoria, niet volledig voldaan is, de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden en/of op een andere wijze te bezwaren met welk recht dan ook. Het pandrecht is van toepassing.


Klachten, gebreken of bepaling m.b.t. onze aansprakelijkheid


Betwistingen over levering, uitvoering of facturatie moeten gebeuren binnen een korte termijn na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven of per mail. REFRA CONCEPTS is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode.


In het algemeen


Zichtbare gebreken
Voor de zichtbare gebreken moet de consument zijn opmerkingen ten laatste doen bij de zogenaamde oplevering van de werken. Bij gebrek daaraan op dat tijdstip wordt hij geacht de werken te hebben aanvaard.
De oplevering kan formeel gebeuren maar ook stilzwijgend. Dit is het geval wanneer de consument het werk zonder enig voorbehoud heeft aanvaard, de factuur voorbehoudsloos betaald heeft of de prestaties gedurende een langere tijd inhoudelijk niet betwist heeft.
Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen bij ontvangst en binnen een korte termijn schriftelijk door de consument te worden geformuleerd met een nauwkeurige opgave van het voorwerp van de klacht.


Lichte verborgen gebreken


Voor de lichte verborgen zijn wij tegenover de consument enkel gehouden wanneer deze ingeroepen worden binnen de twee jaar na de oplevering (en wanneer de dagvaarding/vordering binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het gebrek wordt ingesteld voor de rechtbank.)
Variant 1. Onderhandelingen schorsen de termijn niet schorsen (mogelijk ongeldig)
Variant 2. Onderhandelingen schorsen de termijn enkel wanneer dat blijkt uitduidelijke en ernstige voorstellen en argumenten.


In het bijzonder


Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
In geval aan ons toerekenbare en tijdig gemelde gebreken of beschadigingen, op welke juridische grond dan ook, heeft REFRA CONCEPTS de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de herstellingswerkzaamheden.


Verandering van omstandigheden


Als er zich onvoorziene omstandigheden zouden voordoen, die noch door REFRA CONCEPTS noch door de consument kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, dan moeten die partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de aanneming afspreken.
Als de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen dan duiden zij gezamenlijk een expert aan hetzij in onderling akkoord, hetzij via bemiddeling, arbitrage of de rechter. Die expert kan eventueel een schadevergoeding aan één van de partijen opleggen, rekening houdend met de gerechtvaardigde kosten naar de analogie Artikel 5.74 NBW.


Anticipatory breach


REFRA CONCEPTS kan mits schriftelijke kennisgeving de uitvoering van zijn eigen verbintenis opschorten als duidelijk is dat de consument zijn verbintenis niet tijdig zal nakomen en de gevolgen daarvan voldoende ernstig zijn voor REFRA CONCEPTS.
Dit duurt voort tot de consument voldoende waarborgen voor de goede uitvoering van zijn verbintenis biedt. Dit betekent bijgevolg dat REFRA CONCEPTS zijn eigen verbintenis kan opschorten hoewel de prestatie van de consument nog niet opeisbaar is.
REFRA CONCEPTS kan mits schriftelijke kennisgeving het contract in uitzonderlijke omstandigheden bovendien ontbinden als duidelijk is dat de consument niettegenstaande een aanmaning om binnen een redelijke termijn voldoende waarborgen voor de goede uitvoering van zijn verbintenis te bieden, zijn verbintenis niet tijdig zal nakomen en de gevolgen daarvan voldoende ernstig zijn voor REFRA CONCEPTS.


Aanvaarding werk


De ingebruikneming van het gebouw, de constructie en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. Als er binnen een korte termijn na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.


Digitale aanvaarding


Indien de consument niet aanwezig is en de werken dienen opgeleverd te worden zullen wij foto’s nemen van de door ons uitgevoerde werken en deze per mail doormailen naar de consument onder vorm van een digitale oplevering. De consument moet eventuele opmerkingen aan REFRA CONCEPTS mededelen hetzij per mail, hetzij per aangetekend schrijven en heeft daarvoor een korte termijn die niet langer zal zijn dan 14 dagen.
In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.


Vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst


Bij niet-betaling behoudt REFRA CONCEPTS zich het recht voor om de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar te ontbinden conform Art. 5.93 NBW.


Ontbinding overeenkomst door de opdrachtgever


Wanneer de consument een einde stelt aan de aanneming dan is hij een schadevergoeding verschuldigd voor een bedrag van … procent welk bedrag niet kennelijk onredelijk is en waarbij wordt rekening gehouden met de schade en alle andere omstandigheden in het bijzonder met de rechtmatige belangen van ons als schuldeiser.


Opzegging overeenkomst door de opdrachtgever Artikel 1794.


De consument kan ten allen tijden een einde maken aan de aanneming. De consument is dan wel verplicht om de REFRA CONCEPTS in zo’n geval schadeloos te stellen voor alle uitgaven, alle arbeid en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen. Deze posten worden forfaitair bepaald op 30% en deze schadevergoeding is verschuldigd boven op de vergoeding voor de werken die reeds gebeurd zijn..


Betaling Factuur

 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen.


Niet tijdige betaling factuur


Intresten.
Deze factuur is betaalbaar vóór de vermelde vervaldag op de bankrekening zoals die is opgegeven op de factuur.
Als de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.


Schuldvordering consument


Bij gebrek aan volledige betaling door de consument binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:


€20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
€30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
• €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.


Bij gebrek aan volledige betaling door de consument binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de consument van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.


BTW 6% regelgeving


Het toepassen van het verlaagde btw-tarief gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de consument.
Wanneer de consument bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur niet schriftelijk betwist, dan wordt hij geacht te erkennen dat:


De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die     werken;
De woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;
De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.


Wanneer minstens aan één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw- tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.


VARIA


Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient de consument dit schriftelijk te melden.


GDPR


REFRA CONCEPTS verwerkt de persoonsgegevens van zijn consument en op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de consument kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als consument niet akkoord met de manier waarop REFRA CONCEPTS uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


Ongeldige voorwaarden


Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.


Bevoegdheid


Consument
Ingeval de consument een consument is, zijn bij procedures die de consument ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.
Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.